ذرت

تجارت سبز مانا،تأمین کننده ذرت با بهترین شرایط
Corn - tejarat sabz

ذرت عضوی از خانواده گیاهان و یکی از غلات اصلی محسوب می شود.

     

Feed maize

Item Parameter Specification Unit
  Test weight Min 62 kg /hl
1. Moisture Max 14 %
2. Protein on dry basis Nx 6.25 Min 12-14 %
3. Fat as received Min 3,5 %
4. Fiber as received Max 2,7 %
5. Total ash received Max 1,5 %
6. Broken kernels Max 5 %
7. Toxic or noxious seeds** Max 2/100 G
8. Damaged kernels Max 2 %

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi