آلومینا

تجارت سبز مانا،تأمین کننده آلومینا با بهترین شرایط
فلزات رنگی - Alumina - tejarat sabz - trading Company

آلومینا ترکیبی شیمیایی از آلومینویم و اکسیژن است که اغلب از اکسید آلومینیوم های مختلف تشکیل می شود و به طور خاص به نام اکسید آلومینیوم (III) شناخته شده است ولی معمولأ آلومینا و یا آل اکسید نامیده می شود.

Alumina (Al203)

Specification Typical Unit Value Method
Moisture(0 — 300 °C) 0.4 % Max
L.O.I (300—1000°C) 1 % Max
Repose Angle 32 degree -
Alpha-Alumina 10 % Max
Surface area(B.E.T) 60-90 m2/gr
Apparent Density 0.95-1.1 Kg/dm3
Na20 0.5 % Max
CaO 0.04 % Max
Si02 0.02 % Max
Ti02 0.003 % Max
Fe203 0.015 % Max
P205 0.001 % Max
V205 0.004 % Max
MnO 0.001 % Max
ZnO 0.01 % Max
Mesh + 100 5 % Max
-325 +PAN 6 % Max
Mesh-400 0.5 % Max

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi