رافینیت

تجارت سبز مانا،تأمین کننده رافینیت با بهترین شرایط
chemical Products -Raffinate - tejarat sabz - trading Company

این محصول حاصل بازیابی برش های C4 و در موارد زیر استفاده می شود:

  • به عنوان مواد اولیه در فرآورده های تولید واحد های الفین
  • در تولید حلال MEK(متیل اتیل کتون)
  • به عنوان مواد سوختی

C4 Raffinete II Characteristics

Characteristics Content Unit Test Method
Methan Trace Mol % GC
Ethane Trace Mol % GC
Ethylene Trace Mol % GC
Propane Max 0.5 Mol % GC
Cyclo propane Max 0.1 Mol % GC
Propene Max 0.2 Mol % GC
propadiene Max 0.3 Mol % GC
n-Butane Max 15 Mol % GC
i-Butane Max 5 Mol % GC
1-Butene Max 50 Mol % GC
i-Butene Max 3 Mol % GC
T-2-Butene Max 20 Mol % GC
C-2-Butene Max 5 Mol % GC
1,2-Butadiene Trace Mol % GC
1,3-Butadiene Max 1 Mol % GC
n-Pentane Max 0.1 Mol % GC
i-Pentane Max 0.1 Mol % GC
Methyl Acetylene Max 0.5 Mol % GC
Ethyl Acetylene Max 0.3 Mol % GC
Vinyl Acetylene Max 0.3 Mol % GC
C5 Heavier HC Max 0.3 Mol % GC
  • Ignition temperature: -80 ° C to -60 ° C (according to standard DIN 51755)
  • Ignition temperature: 324 ° C to 465 ° C (according to standard DIN 51755)
  • Density at 25 ° C: 580 kg per cubic meter
  • Vapor pressure at 20 ° C: 1.918 bar

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi