سولفور

تجارت سبز مانا،تأمین کننده سولفور با بهترین شرایط
chemical Products - Sulfur- tejarat sabz - trading Company

سولفور یک محصول غیر فلزی با ساختار چندین بنیانی می باشد که می تواند به صورت اکسیدان و یا عامل کاهنده عمل نماید. سولفور، اکثر فلزات و برخی از غیر فلزات مانند کربن را اکسید می نماید.

Specification of Sulfur

TEST METHOD RESULTS
1- PURITY (ON DRY BASIS) (WT %) MIN. BS-4113 99.50
2- ASH CONTENT (WT %) MAX. BS-4113 0.05
3-MOISTURE (WT %) MAX. BS-4113 0.5
4-HYDROCARBONS (WT %) MAX. BS-4113 0.05
5- ACIDITY (AS H2SO4) WT% ISO 3704 MAX 0.02
6- BULK DENSITY Kg/M3 ASTM D-1895 MAX 1240
7-COLOR VISULAL BRIGHT YELLOW
8-MESH SIZE
2-6 MM ISO 8397 MIN 90%
>6.0 MM MAX 10%
<2.0 MM MAX 10%

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi