جو

تجارت سبز مانا،تأمین کننده جو با بهترین شرایط
Barley - tejarat sabz

جو یکی از خانواده گیاهان و یکی از اولین غلات کشت شده می باشد که در حال حاضر به صورت گسترده ای در حال کشت است.

   

Feed barley

Item Parameter Specification Unit
  Test weight Min 62 kg /hl
1. Protein Min 12-14 %
2. Moisture Max 14,0 %
3. Total ash Max 6 %
4. Broken kernels & kernels damaged Max 15 %
5. Aflatoxin B1 Max 5PPB  
6. Total aflatoxin Max 20PPB  
7. Foreign material Man 6 %

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi