روغن های پایه

تجارت سبز مانا،تأمین کننده روغن های پایه با بهترین شرایط
Petroleum Products- Base Oils - tejarat sabz - trading Company

روغن های پایه از برش های حلقوی حاصل از تقطیر نفت خام به دست می آیند و برای تولید محصولاتی نظیر روغنهای موتور، گریس روان کننده و ..... استفاده می شوند.

Base Oil

No. Description of index Figure
SN-80 SN-180 SN-350 SN-600 SN-1200
1 Density, at 20˚C, g/cm3, not more than 870 880 890 900 905
2 Refraction coefficient at 20˚C Have no standard,is necessary
3 Kinematic viscosity at 100˚C,sSt 2.5-3.5 4.5-6.0 8.0-9.5 11.5-13.5 18.0-23.0
4 Pour point ,˚C, not higher than -12 -12 -12 -9 -9
5 Flash point , ˚C, not less than 170 205 220 225 250
6 Viscosity index, min 95 95 95 95 90
7 Color
By,max
By ASTM, max
By conditional units of KHC, max
 
0.5
-
0.5
 
0.5
-
0.5
 
1.0
1.0
-
 
2.0
2.0
-
 
3.0
3.0
-
8 Mass portion of sulfur,%, max 0.03        
9 Acidity number, mg KOH by 1 g oil, min 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06
10 Ash ,%,max 0.005
11 Mass portion of mechanical impurities ,%, max 0.005

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi