مازوت

تجارت سبز مانا،تأمین کننده مازوت با بهترین شرایط
Petroleum Products - fuel oil - tejarat sabz - trading Company

به هر محصول نفتی مایع که در دیگ بخار و یا کوره برای تولید گرما و یا انرژی می سوزد، مازوت گفته می شود که یکی از برش های سنگین نفتی حاصل از تقطیر نفت خام می باشد. از IFO 180/280/380 CST با کاربردهای مختلف می توان به عنوان انواع مختلف مازوت نام برد.

IRANIAN FUEL OIL M380

Item COMPONENTS RESULTS
1. Density @ 15 ° C (max) kg /L 0.99
2. Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s 380
3. Pour point (max) 32
4. Flash point (min) ° C 65
5. SulphurTotal (max)%mass 3.5
6. Carbon Residue Conradson (max)%mass 20
7. Ash (max) %mass 0.15
8. Water & sediment (max) % vol 1.0
9. Colorific value higher (min) MJ/kg 41.7

IRANIAN FUEL OIL M280

Item COMPONENTS RESULTS
1. Density @ 15 ° C (max) kg /L 0.97
2. Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s 280
3. Pour point (max) 24
4. Flash point (min) ° C 65
5. SulphurTotal (max)%mass 3.5
6. Carbon Residue Conradson (max)%mass 20
7. Ash (max) %mass 0.15
8. Water & sediment (max) % vol 1.0
9. Colorific value higher (min) MJ/kg 41.7

IRAQI FUEL OIL

Item COMPONENTS RESULTS  
1. SPICIFIC GRAVITY AT 15.6 DEG.C. 0.9529 MAX
2. VISCOSITY AT 50 DEG.C.CST 180 MAX
3. FALSH POINT (P.M.) DEG.C. 55-65 MIN
4. POUR POINT DEG.C. 15 MAX
5. SEDIMENT AND WATER CONTENT VOL % 1.0 MAX
6. CALORIFIC VALUE KCAL/KG 10200 MAX
7. ASH CONTENT WT % 0.08 MAX
8. CARBON RESIDUE (RAMS) WT % 8.5 MAX
9. SULPHUR CONTENT WT % 4.0 MAX

TURKMENIAN FUEL OIL

Item The name of parameters Norm
1. Viscosity at 1000 C, Engler conditional degree 6,8
2. Ash content, not more % 0,05
3. Mass fraction of mechanical impurity, % no more 1,0
4. Water content mass not less than % 1,0
5. Water soluble acids &alkalines Absent
6. Fraction of total mass of sulphur, % no more 1,0
7. Flash Point into opened cup, not less than deg. C 11,0
8. Temperature of cloudiness not higher than ?? 42
9. Flash point in closed crucible Kj/kg 40530
10. Density at 20 deg. C, kg/m3 Not normalized

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi