نفتا

تجارت سبز مانا،تأمین کننده نفتا با بهترین شرایط
Petroleum Products Naphtha - tejarat sabz - trading Company

هیدرو کربن مایع و جزء برش های سبک به دست آمده از تصفیه نفت خام را نفتا گویند.

Naphtha Analysis

Analysis Result Unit Measurement
I.B.P 40 ◦C
5% R 58 ◦C
10% R 69 ◦C
20% R 80 ◦C
30% R 96 ◦C
40% R 106 ◦C
50% R 114 ◦C
60% R 122 ◦C
70% R 132 ◦C
80% R 140 ◦C
90% R 151 ◦C
95% R 158 ◦C
F.B.P 175 ◦C
Recovery 98.6 Vol%
Sp.Gr 0.7054 OK
Total Sulfur 135 PPM (OK)
i-C5 4.951 Wt%
n-C5 7.579 Wt%
2,2-DMB 0.366 Wt%
2,3-DMB 1.788 Wt%
2MP 5.504 Wt%
3MP 3.232 Wt%
n-C6 7.297 Wt%
MCP 1.132 Wt%
2,4-DMP 0.138 Wt%
2,2,3-TMB 0.016 Wt%
Benzene 0.024 Wt%
Cyclohexane 0.773 Wt%
2MHex. 2.427 Wt%
2,3-DMP 0.678 Wt%
3MHex. 2.7 Wt%
3EP 0.479 Wt%
Trans-1,3-DMCP 0.266 Wt%
i-C8 0.491 Wt%
n-C7 7.243 Wt%
MCHex. 2.728 Wt%
Toluene 0.366 Wt%
2MHep. 3.263 Wt%
3,4-DMHex. 2.523 Wt%
3MHep. 0.752 Wt%
3EHep. 0.316 Wt%
n-C8 7.252 Wt%
n-C9 6.334 Wt%
Other C4 1.44 Wt%
Other C6 0.113 Wt%
Other C7 1.775 Wt%
Heavier 26.054 Wt% (OK)

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi