روی

تجارت سبز مانا،تأمین کننده روی با بهترین شرایط
فلزات رنگی -Zinc - tejarat sabz - trading Company

روی یک عنصر شیمیایی با نماد Zn و عدد اتمی 30است و در برخی موارد از نظر شیمیایی شبیه به منیزیم عمل می کند.

Zinc ingot (HG)

Elements Amount
Zn Min 99.95
Cd 0.0001–0.0050
Cu 0.0001–0.0020
Fe 0.0001–0.0020
Pb 0.0250–0.0350
Others Max 0.0020

Copyright 2015 Tejarat Sabz © Mana

Design By Parsa Computer Services © m.j.saghafi